Cawte hravate cs 1.6 tak si zahrajte na ProServeri ak ma chcete vidiet. Volám sa .:!T[f]S!:.bLaDe. A vy ???

Táto stránka bola vytvorená za pomoci Michala Grznára, Matúša Matušku a pravdaže mňa Adama Ružička. Prajeme vám aby ste sa mali na tejto stránke dobre a aby ste zdechli..
Táto stránka vytvorená DŇA 10.NOVEMBRA 2010
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

Rcon SKRATKY

Rcon skratky pre ovládanie serveru

Základné príkazy :

rcon sv_restart X - reštartne zápas za X sekúnd
rcon sv_restartround 1 - za 1 sekundu reštartuje hru
rcon sv_proxies X - povolí X pripojeni HLTV...odporúeam sv_proxies 2
rcon users - Vypíše zoznam užívate3ov na serveri
rcon status - Zoznam užívate3ov na serveri, so zoznamom WONID a IP hráeov
rcon changelevel xxxxxx - Mapa sa zmení na xxxxxx napr... rcon changelevel de_dust2
rcon say xxxx - Správa xxxx bude poslaná všetkým hráeom
rcon kick xxxx - Kick hráea s nickom xxxx
rcon banid "xx" "xxxxx" - Banne hráea s WONID xxxx na xx minút

Ialšie príkazy:

adjust_crosshair - zmeníte farbu aimovacieho krížika
allowupload - zapne upload lokálnych textúr (napr. logo) a modelov na server (pokia3 to server umožouje)
ambient_fade 100 - nadstavuje dažku do ktorej poeujete špecifické zvuky (napr. v italy zvuk rádia)
ambient_level 0.300 - nadstavujete hlasitos? zvukov špecifických pre jednotlivé mapy
cl_hidefrags 1 - týmto príkazom nevidíte fragy - kills/deaths iných hráeov - iba svoje
cl_observercrosshair 1 - zapne krížik v sledovacom/spectator móde (0 = off)
cl_showfps 1 - týmto príkazom zapnete zobrazovanie framov za sekundu na vašom monitore
cl_weather 1 - zapne poeasie, napr. dáži v aztecu (0 = off)
clear - zmaže všetko z konzoly
cmdlist - vypíše zoznam všetkých príkazov do konzoly. Ak napíšete "cmdlist a", vypíše len tie príkazy, ktoré zaeínajú písmenom "a"
connect 'ip' - pripojíte sa na server s danou ip adresou
cvarlist - vypíše do konzoly všetky premenné, ktorý je užívate3 schopný meni?
disconnect - odpojíte sa z hry
drawradar - zapnete si radar
exec x.cfg - vykoná všetky príkazy, ktoré obsahuje súbor x.cfg (skripty, zmena bindov, príkazy do konzoly...)
exit - ekvivalent k príkazu quit
fakelag 0 - simuluje lag. Vyššie eíslo = dlhší lag
fakeloss 0 - simuluje strácanie paketov. Vyššie eíslo = viac stratených paketov
fastspristes 0 - pri hodených flashbangoch si zapínate realitu zobrazovaných smoke puffs - rozsah je od 0 do 2 prieom 0 = najviac realistické (pri hodnote 1 nebude smoke šedý, ale biely)
gamma 3 - nadstavíte výšku gammy (pri nadstavení gamma 99 a vyššie Vám zaenú pri stre3be modely ostatných hráeov blika? na eerveno, eo sa môže v tmavých priestoroch hodi?)
getcertificate - obdržíte certifikáciu od WON
gl_alphamine 0 - funguje už iba obeasne a pomocou tohoto príkazu si vypínate textúry (1tkou zapínate) - pozor od CS 1.0 nefunguje
hideconsole - skryje konzolu
hideradar - radar si vypnete
hisound 1 - zapnete zvuk vyššej kvality - 1=22kHz, 0=11kHz
hud_centerid 1/0 - zapnete/vypnete zobrazenie mena hráea (ak mierite na hráea bude sa Vám vypisova? jeho meno a ko3ko hp má)
hud_fastswitch 1/0 - zapnete/vypnete "rýchle prehadzovanie". Ak je 0, musíte výber zbrane potvrdi? stre3bou, ak je 1 iba stlaeíte klávesu, na ktorej máte nabindovaný slot 1/2/3 a zbrao sa Vám okamžite hodí do ruky
hud_saytext_time 5 - nadstavíte ako dlho Vám na obrazovke zostanú say a say_team správy (0=žiadne správy na obrazovke)
kill - zabijete sa a budete musie? eaka?, pokia3 neskoneí kolo
lefthand 0/1 - vypnete/zapnete držanie zbranie v 3avej ruke
m_filter 1/0 - zapnete/vypnete filtrovanie myši (smoothing)
m_pitch 0.022 - nadstavíte "mouse pitch" (rýchlos? pohybu myši smerom hore a dolu). Zápornými eíslami nadstavíte inverzný mouselook
m_yaw 0.022 - nadstavíte rýchlos? pohybu myši smerom do strán
max_shells 300 - koordinujete maximálne množstvo zobrazovaných nábojníc
name xxx - zmeníte si meno na xxx. Ak chcete ma? v mene medzeru, napr. chcete ma? meno Najlepší Hráe :), napíšte name "Najlepsi Hrac" (v úvodzovkách). Meno si môžete zmeni? iba ak žijete!
net_graph 1/2/3 - zapnete zobrazovanie fps, prijatých, odoslaných a stratených údajov na vašom monitore
nosound 1/0 - zapínate/vypínate zvuky
ping - zistíte oneskorenie (ping) ostatných hráeov na server
playdemo x - pustíte demo zo súboru "x.dem" v normálnej rýchlosti
playvol 9 - nadstavíte hlasitos? pri prehrávaní dema
r_decals 250 - nadstavíte maximálny poeet decal (=stopy po gu3kách, krv...)
r_drawviewmodel 1/0 - zapnete/vypnete si zobrazenie zbrane na monitore (slúži na zvýšenie fps)
r_dynamic 1/0 - zapnete/vypnete "dynamické osvet3ovanie"
r_mmx 1/0 - vypnete/zapnete MMX kalkulácie (podporované MMX procesormi)
reconnect - obeas sa stáva že ste nespokojný so svojím skóre ei nemáte zapnutý radar (i napriek tomu že napíšete draw radar a nie sa nedeje). V takom prípade sa reconnectnete uvedeným príkazom - stále budete na serveri a Vaše miesto niekto neobsadí.
record x - zaenete nehráva? demo do Vašeho cstrike adresára
retry - 4krát sa pokúsi napoji? na server, na ktorý už pokusy o pripojenie zlyhali
say_team xxx - príkazom chatujete so svojimi team kolegami - napíšete say_team: medzera a chat ureený pre teammates
say xxx - príkazom chatujete - napíšete say: medzera a svoj text
scr_centertime 2 - nadstavíte ako dlho ostanú správy zo servera (napr. autentifikácia Paladinom, rcon say...) na Vašej obrazovke
scr_conspeed - nadstavíte, ako rýchlo sa konzola "vyroluje"
snapshot - zoberie a uloží snapshot vo formáte .tga do Half-Life adresára
screenshot - zoberie a uloží screenshot do Half-Life adresára
sensitivity 5.0 - nastavujete si citlivos? myšky v hre
serverinfo - zobrazí informácie o serveri (ak nejaké info admin zadal)
setinfo ah 1 - automatický help - pri hre sa Vám zobrazujú help informácie na obrazovke (0 = off)
setinfo dm 1 - zapnete tým zobrazovanie brífingov každej spustenej mapy (0 = off)
showbriefing - zobrazí sa Vám brífing mapy
showinfo 1/0 - zapnete/vypnete zobrazovanie všetkých paketov
showpause 1/0 - zapnete/vypnete pauzu displeja
showram 1/0 - zapnete/vypnete zobrazovanie vo3nej ramky
startdemos - zaene v poradí prehráva? demá
stop - zastavíte nahrávanie dema
stopdemo - zastavíte prehrávanie dema
stopsound - zastavíte prehrávanie zvukov
timedemo x - prehraje x.dem súbor s maximálnymi možnými fps a hlási priemerné fps
timeleft - zistíte ko3ko easu ostáva do konca mapy
timerefresh - slúži na zistenie fps Vašeho poeítaea (Vaša postava sa otoeí o 360 stupoov a CSko vám zráta, ko3ko fps vidíte za týchto 360 stupoov).
violence_ablood 1/0 - zapnete/vypnete zobrazovanie krvi
volume 0.6 - nastavíte si hlasitos? reproduktorov/slúchadiel - rang od 0 do 1
votemap xx - hlasujete za zmenu mapy, kde xx je eíslo mapy (zistené príkazom listmaps)

Nastavenie servera :
sv_password xxx - nadstavíte na server heslo, ktoré bude xxx
sv_gravity 800 - meníte gravitáciu v hre - eím menšia tým vyššie skáeete/lietate (800 štandart)
sv_cheats 0/1 - vypnete/zapnete možnos? cheatovania v hre (gl_alphamine 1; impulse 101...) - admin, ktorý nastaví 1 je šialenec :D
mp_timelimit 30 - level sa bude hra? 30 minút, potom príde na radu iná mapa (0 vypne)
mp_roundtime 3 - udáva easovú dažku v minútach jedného roundu (od 1-8)
mp_buytime 0.5 - udáva easovú dažku v minútach, poeas ktorej Vám je umožnené nakupova?
mp_freezetime 1 - udáva dobu v sekundách, poeas ktorej bude hra na zaeiatku každého roundu zamrznutá - slúži na nákup zbraní a vybavenia
mp_forcechasecam 0/1/2/3 - 0 je pre free-look mód, 1tka vám umožouje v spectator móde sledova? vašich teammates, 2jka Vám zablokuje akéko3vek "lietanie" a uvidíte iba eas? mapy, kde ste umreli, 3ja Vám uzamkne presne poh3ad na hráea bez toho, aby ste mohli akoko3vek "lieta?" okolo neho. To sa easto využíva pri CW, kedy v teame matvi spoluhráei nemôžu nakúka? za roh a napoveda? kolegovi, že "nepriate3 sa blíži z pravej strany"
mp_fadetoblack 1 - po smrti Vám automaticky stmavne obrazovka (0 = off)
allow_spectators 1 - na serveri sa môžu pohybova? spectatori (0 = off)
mp_c4timer 45 - udáva, ko3ko sekúnd po položení bomby bomba vybuchne (štandart 45 na publicu, pri CW je to iba 35)
mp_startmoney 800 - nastavením tejto premennej ureíte, ko3ko dolárov bude ma? každý hráe po reštarte na zaeiatku kola. 800 je default.
mp_autoteambalance 1 - v prípade, že v jednom tíme je o dvoch a viac hráeov, zapnete automatickú balanciu hráeov (vyrovnanie) do tímov (vypnete, ak za 1 dáte 0)
mp_limitteams 1 - znamená, že jeden tím môže ma? max. o jedného hráea viac ako druhý (môžete eíslo rôzne meni? - nulou vypnete)
mp_autokick 1 - každý TK bude vykopnutý zo serveru (vypnete ak dáte za 1 - 0)
mp_friendlyfire 1 - zapnete friendly fire - 0 vypne
mp_tkpunish 1 - TKiller si ialšie kolo nezahrá - ak zabil vlastného
mp_hostagepenalty 3 - po zabití 3 hostage-ov Vás server vykopne
mp_flashlight 1 - server tým umožní používanie bateriek - 0 vypnete
mp_footsteps 1/0 - zapnutie/vypnutie krokov (nebudete kroky v hre poeu?)
mp_mapvoteratio 0.6 - udáva, ko3ko percent hráeov je potrebných na votovanie novej mapy - 0.6 znamená že musí hlasova? za rovnakú mapu minimálne 60% hráeov (rozsah je od 0.0 do 1.0)
pausable 1 - umožníte ako server ostatným hráeom pausova? hru (ak sa napr. niekto neš?astne odpojí a vy na neho eakáte) (0 = off)
listplayers - vypíše Vám zoznam hráeov a ich id na serveri - slúži na kickovanie a votovanie o vyhodení hráea zo serveru
mp_logmessages 1 - týmto príkazom zapnete logovanie (zapisovanie) chatu do súboru (0 = off)
kick #15 - týmto príkazom vykopnete zo serveru hráea, ktorého ID je 15 (ID zistíte napísaním príkazu "listplayers" od konzoly). Mriežka je povinná!
remove 'IP' - bann na IP/hráea odstránite.
ghost 1 - uvidíte ostatných spectatorov s spectator móde (0 = off)
lambert -1.0001 - uvidíte všetky veci jasne bez použitia baterky